יום שלישי, 07 באפריל 2020, י"ג ניסן ה' תש"פ
לפרסום חייגו: 08-9255158

חדשות מקומיות ברמלוד נט באר יעקב

החדשות המקומיות באזור

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020 

ממשלת ישראל אישרה בלילה האחרון (חמישי) את התקנות לשעת חירום בנושא נגיף הקורונה החדש. תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום כ"ו בניסן התש"ף 20 באפריל 2020.

פורסם בתאריך:    מאת:


נכתב על ידי

מערכת רמלוד נט ובאר יעקב

בתמונה: ישיבת ממשלה מהתקופה שקדמה לימי קורונה

בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק יסוד: הממשלה , מתקינה הממשלה תקנות שעת חירום אלה:

הגדרות 1 .בתקנות אלה - "אנשים הגרים באותו מקום" –בני אותו תא משפחתי או יחידים השוהים יחד במקום מגורים אחד;

"מעסיק" - מי שמעסיק עובדים;

"מקום עבודה" – חצרים שבהם מועסקים עובדים על ידי מעסיק, וכן כל מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק או משלח יד;

"מקום עבודה חיוני" – מקום עבודה שהוא מפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתם בחוק עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- 1967

2 ; "עובד" - לרבות עצמאי, מתנדב, חייל, שוטר, סוהר, ומי שמועסק על ידי מעסיק ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק, בין אם מתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין אם לאו.

צמצום יציאה למרחב הציבורי 2( .א( אין לצאת ממקום מגורים או ממקום שהיה קבוע אחר )להלן – מקום מגורים( למרחב הציבורי אלא לאחת מהפעולות או המטרות הבאות:

1 )הגעה של עובד למקום עבודה, וחזרה ממנו; 

2 )הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים;

3 )קבלת שירות רפואי;

4 )תרומת דם;

5 )הפגנה;

6 )פעילות ספורט לא מאורגנת של עד 5 אנשים;

7 )יציאה ממקום מגורים, של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום, לזמן קצר ולמקום בקרבת מקום המגורים;

8 )יציאה לטקס דתי ובכלל זה לחתונה או הלוויה וכן יציאה לתפילה;

9 )יציאה לצורך סיוע לאדם שבשל גילו, בעיה רפואית, קושי או מגבלה, זקוק לעזרה של אדם אחר;

10 )יציאה לצורך חיוני שאינו מפורט בפסקאות 1 עד 9 .

כללי התנהגות במרחב הציבורי

3 .מבלי לגרוע מהוראות תקנה 2 ,השוהים במרחב הציבורי ינהגו בהתאם לכללים הבאים:

1 )שמירה על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם, ככל הניתן, ולמעט בין אנשים הגרים באותו מקום.

2 )בנסיעה ברכב פרטי, יהיו עד 2 נוסעים באותו הרכב ולמעט אנשים הגרים באותו מקום; פיסקה זאת לא תחול על נסיעת עובד המועסק במקום עבודה חיוני למקום העבודה וחזרה ממנו. שירות משלוחים.

4).(א) בשירות משלוחים למקום מגורים, המשלוח יונח סמוך לפתח בית המגורים, מחוצה לו.

(ב) אין באמור בתקנות אלה, לגרוע משירותי הובלה ומשלוח של מוצרים. הגבלת פעילות מסחר, בילוי ופנאי

5).(א) לא יפעיל אדם מקום או עסק כמפורט להלן:

1.  קניון וכן מתחם קניות הכולל 10 חנויות ומעלה או שהשטח הכולל של החנויות במתחם עולה על 000,3 מ"ר, ולמעט מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה המצוי בקניון או במתחם כאמור;

2. דיסקוטק, בר, פאב, אולם אירועים, מכון כושר, בריכת שחייה, פארק מים, גן חיות, ספארי, פינת חי, בית מרחץ, בית קולנוע, תיאטרון, ספרייה, מוזיאון ומוסד תרבות אחר, פארק שעשועים, לונה פארק, עסק לטיפול לא רפואי בגוף האדם, מקום לעריכת מופעים וירידים, כלי שיט ציבורי, רכבל, שמורת טבע, גן לאומי, אתר מורשת , ומקום שיש בו אטרקציה תיירותיות; לעניין זה- "גן לאומי" ו"שמורת טבע" – כהגדרתם בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998

 אדם יפעיל מקום או עסק כמפורט להלן בתנאים הבאים::

1. בית אוכל ובכלל זה בית אוכל בבית מלון – מותרת מכירת מזון לצריכה מחוץ לבית האוכל;

2 . מקום למכירת מזון, בית מרקחת, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה – כל אלה:

א)המחזיק או המפעיל של המקום יקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

ב) המחזיק או המפעיל של המקום ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים;

3 )חנות שאינה כאמור בפסקה 2 – כל אלה:

בכל עת ישהו בתוך החנות לקוחות ביחס של 4 לקוחות לכל היותר לכל קופה רושמת פעילה;

ב) המחזיק או המפעיל של החנות יקפיד, ככל הניתן, על שמירת מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים, ולשם כך יסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובאזור שבו יש תור;

ג) המחזיק או המפעיל של החנות ימנע, ככל האפשר, צפיפות של אנשים במקום אחד ולצורך כך יווסת את כניסת המבקרים 3 ס"ח התשנ"ח, עמ' 202 . עונשין 6 .המפעיל מקום או עסק, בעצמו או באמצעות אחר, בניגוד לתקנה 5(א(, דינו – מאסר שישה או חודשים או קנס לפי סעיף 61(א()1 )לחוק העונשין, התשל"ז- 1977

4 . לעניין זה "מפעיל" - מי שמפעיל מקום או עסק מהמקומות המפורטים בתקנה 5(א(, ואם הוא עסק טעון רישוי לפי סעיף 4 לחוק רישוי עסקים, 5 התשכ"ח-1968 - בעל הרישיון או בעל ההיתר.

 7 . אין בהוראות אלה כדי לגרוע מהוראות צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש( )בידוד בית והוראות שונות( )הוראת שעה(, התש"ף- 2020 6 )להלן-צו בידוד בית(, צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש 7 2019()הוראות למעסיק של עובד בבידוד בית()הוראת שעה(, התש"ף-2020 , צו בריאות העם )נגיף קורונה החדש 2019( )בידוד בבית חולים()הוראת שעה(, 8 התש"ף-2020 , וצו בריאות העם )נגיף קורונה החדש 2019()הגבלת פעילות 9 מוסדות חינוך()הוראת שעה(, התש"ף-2020 ; ואולם בתקופת תוקפן של תקנות שעת חירום אלה לא יחול סעיף 3ג לצו בידוד בית.

 8 .תקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום כ"ו בניסן התש"ף 20 באפריל 2020.

 

       אדר התש"ף

        מרס 2020                                                                                                                                                                                 בנימין נתניהו

                                                                                                                                                                                                        ראש הממשלה  

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: