יום שני, 05 ביוני 2023, ט"ז סיון ה' תשפ"ג
לפרסום חייגו: 08-9255158

חדשות מקומיות ברמלוד נט באר יעקב

החדשות המקומיות באזור

מפעל נשר ברמלה, ידרש לצמצם באופן משמעותי את הפליטות לאוויר

המשרד להגנת הסביבה מפרסם את היתר הפליטה של מפעל נשר מפעלי מלט ישראליים, בהתאם להוראות חוק אוויר נקי; במסגרת ההיתר, יידרש המפעל לצמצם באופן משמעותי את הפליטות לאוויר המשרד להגנת הסביבה חידש את היתר הפליטה של מפעל נשר, בהתאם לקבוע בחוק. היתר הפליטה מציב תנאים ומגבלות מחמירים על הפליטות לאוויר, במטרה להביא לצמצום ומניעה של זיהום האוויר לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם של התושבים ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים. 

פורסם בתאריך:    מאת:


נכתב על ידי

מערכת רמלוד נט ובאר יעקב

היתר הפליטה החדש כולל תנאים מקיפים, מחמירים ומפורטים לעומת ההיתר הקודם, ובין היתר דרישה להפחתת פליטות ביחס לפליטות שאושרו בהיתר הקודם. היתר הפליטה תואם את הדירקטיבה האירופית והרגולציה האירופית המקובלת למפעלי מלט.

בהתאם לדרישות חוק אוויר נקי, הבקשה להיתר פליטה פורסמה לעיון הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה, כפי שהוגשה להחלטת הממונה על נספחיה. טיוטת היתר הפליטה למפעל פורסמה להערות הציבור ונערך דיון פומבי בהשתתפות הציבור הרחב, נציגי המשרד להגנת הסביבה, נציגי המפעל, ראשת המועצה האזורית גזר, נציג היחידה הסביבתית רמלה, יחידה סביבתית לוד ותושבים ובעלי עניין. המשרד להגנת הסביבה רואה חשיבות רבה בשיתוף ומעורבות הציבור בהליכים אלו, אשר תורמים לשיפור וחידוד דרישות ההיתר. 

התמונות צולמו ע"י המשרד להגנת הסביבה

במסגרת ההליך, הטמיע המשרד בהיתר הפליטה הסופי תנאים אשר התקבלו כתוצאה מהערות מהציבור ובמסגרת הדיון הציבורי.

במסגרת תנאי היתר הפליטה המעודכנים, יידרש המפעל לצמצם באופן ניכר את הפליטות לאוויר. התנאים בהיתר הפליטה הדורשים צמצום ומניעת פליטת מזהמים לסביבה וכוללים, בין היתר, צמצום פליטות בלתי מוקדיות של חלקיקים והחמרה בערכי הפליטה של תחמוצות חנקן וחלקיקים. במסגרת ההיתר, הוסף ערך שנתי לפליטת כספית בארובות, וכן דרישות לניטור ודיגום סביבתי של מזהמים נוספים.

במקביל, נקבעו מדרגות ותנאים שבהם המפעל יידרש לעמוד אם בכוונתו להגדיל את כמות הפסולת הלא-מסוכנת שתישרף בכבשני המפעל.

בהיתר הפליטה המעודכן יידרש המפעל, לראשונה, לפרסם לציבור את רשימת הפסולת המסוכנת הנקלטת במפעל ואת התקלות המתרחשות בו.

ההיתר מחייב את המפעל בניטור ודיגום בשלושה מעגלים: ניטור ודיגום במקורות הפליטה במפעל (ארובות); דיגום סביבתי על גדר המפעל; דיגום ניטור סביבתי ביישובי הסמוכים (רמלה וגזר).ראש העיר יאיר רביבו מסר לכתבנו כי גם העיר לוד מדוגמת.

מגלריית התמונות במפעל נשר

בהמשך לדיון הציבורי בנושא שערך המשרד להגנת הסביבה ביוני 2022, ובעקבות הערות הציבור שהתקבלו לאחר פרסום טיוטת ההיתר, עודכנו חלק מהדרישות בהיתר הפליטה:

טיוטת ההיתר שפורסמה להערות הציבור הכילה תנאי שמאפשר למפעל לקלוט פסולת לאנרגיה ותחליפי גלם שאינם עומדים במגבלות ההיתר, בכפוף לאישור רכז איכות אוויר. תנאי זה הוסר מההיתר.

החמרה בערך הפליטה לדיאוקסינים כך שיעמוד על הערך הנמוך הקבוע במסמכי הייחוס.

עדכון ערכי הפליטה לתחמוצות חנקן הנפלטות מהפעלת טחנת הפטקוק.

נוספה דרישה לבחינת נתונים סביבתיים עם עליית במדרגות שריפת פסולת במפעל.

הוספת דרישה להתקנת מוניטור לזיהוי מתכות בפסולת RDF ובתחליפי חומר גלם.

הוספת דרישה לאיפיון החלקיקים הנפלטים מארובות המפעל.

נוספה דרישה להתרעה בעת ירידת טמפ' בכבשן לטמפ/ נמוכה מ-1100 מ"צ המאפשרת יצירת דיאוקסינים.

נוספה דרישה להתקנת מצלמות שיאפשרו למשרד ביצוע פיקוח הדוק יותר על פליטות לא מוקדיות מהמפעל.

המשרד להגנת הסביבה ימשיך לפקח על עמידת המפעל בתנאים והדרישות שהציב במסגרת ההיתר, ולבצע אכיפה במקרים שיימצאו חריגות, במטרה לשמור על בריאות הציבור.

 

 

 

תגובות

captcha
הקלד את המספרים שאתה רואה בתמונה: